Da Gødvad Efterskoles dygtige viceforstander går på pension pr. 1. oktober 2021 søger vi en ny viceforstander, som kan indgå i skolens ledelsesteam. Ledelsesteamet består af forstander, viceforstander og den pædagogiske afdelingsleder. Viceforstanderen er stedfortræder for skolens forstander. Stillingen ønskes besat pr. 1. august 2021.

Ledelsesteamet arbejder tæt sammen i dagligdagen med masser af sparring, faste ledelsesmøder mv.
Viceforstanderen har ansvaret for at varetage en lang række administrative og økonomiske funktioner, der kan understøtte skolens samlede pædagogiske og efterskolemæssige virke for unge med særlige behov.
Stillingen omfatter både administrative og pædagogiske opgaver. Derudover er viceforstanderen en naturlig del af efterskolelivet med undervisning, personalemøder, vagter, fællestimer mv.

Kvalifikationer og kompetencer, der vil blive lagt vægt på

• Kendskab til efterskoleformen
• Forståelse for skolens særlige målgruppe
• Gode administrative kompetencer, der kan understøtte skolens virke for unge med særlige behov.
• God til at samarbejde med lærere, elever, teknisk personale, bestyrelse og forældre
• Kompetencer inden for budgetlægning og økonomistyring samt finansielle strategiske overvejelser.
• Kan påtage sig ledelsesansvar inden for både administrativ og pædagogisk ledelse
• Gerne kendskab til intranet-platformen ”Viggo”
• Indgående kendskab til overenskomst, løn, arbejdstidsregler mv.
• Erfaring med administration og lovgivning vedr. ferie, omsorgstimer, sygefravær, særlige feriedage mv.
• Kendskab til lovgivning i arbejdet med refusion (fleksjob, orlov m,v.)
• Kendskab til lovgivning omkring efterskoledrift

Daglige opgaver

• Ansvarlig for udarbejdelse af arbejdstimebudget og tjenesteplan samt skemalægning for det pædagogiske personale
• Budgetopfølgning, regnskab og samarbejde med skolens revisor.
• Forestå vikardækning ved sygdom mv.
• Ansvarlig for kørsel af løn
• Sparring med forstander og pædagogisk afdelingsleder
• I samarbejde med ledelsesteamet udarbejde skolens årsplan/ferieplan/aktivitetsplan samt planer for personalets efter- og videreuddannelse
• Samarbejde med skolens sekretærer om bogføring, økonomi, løn, refusioner mv.
• Registrering af omsorgstimer, sygefravær, særlige feriedage og ferie mv.
• Undervisning, vagter, fællestimer mv.

Læs mere her om ledelsesteamets indbyrdes samarbejdsopgaver

Vi håber at have vakt din interesse. Skolens forstander Jacob Thorning kan kontaktes for yderligere information på tlf. 86820811.

Ansøgninger med diverse bilag sendes som en samlet PDF-fil til ansoeg1@goed.dk senest mandag den 17. maj 2021 kl. 10.00. Samtaler finder sted torsdag den 27. maj fra kl. 16.30. (ansøgere, der bliver indkaldt til samtale, får besked senest den 21. maj).
Løn og ansættelsesvilkår i henhold til Organisationsaftale for ledere ved frie grundskoler mv. af 16. april 2019.

Download jobopslaget

Om Gødvad Efterskole

Skolen optager hvert år 103 elever, og henvender sig til unge med indlæringsvanskeligheder og særlige behov. Skolens undervisning og samværs miljø er indrettet efter dette.
Eleverne på Gødvad Efterskole skal ikke bare blive til noget, men også blive nogen. Derfor er skolens pædagogiske tilgang også bygget op omkring at skabe robuste, selvstændige mennesker med selvværd. Det er vigtigt for alle mennesker at opleve, at de er gode nok, som de er.
Læs mere her: Se skolens værdigrundlag

For at skabe de optimale rammer for dette er det vigtigt, at eleverne bliver en del af et fællesskab og ikke føler sig ekskluderet. Et efterskoleophold er ud over undervisning også et helt særligt ungdomsmiljø. Et sted med kammerater, venner og masser af fællesskaber.

Se mere her i videoen herunder

Gødvad Efterskole er en almen efterskole med alt, hvad det indebærer, men med en særlig pædagogisk tilgang til undervisningen, der henvender sig til en specifik målgruppe. Vi har 40 års erfaring med en praksisnær undervisning, der understøtter det boglige. Det er vores erfaring, at vores elever lærer mere ved at stå med problemet eller opgaven i hænderne end at se det i en bog. Undervisning skal være konkret, meningsfuld og nærværende.

Skolens pædagogisk platform

På Gødvad Efterskole arbejder vi ud fra en narrativ pædagogisk praksis som en fælles pædagogisk tilgang til arbejdet med de unge.
Udtrykket ”narrativ” betyder fortælling. Det narrative perspektiv indebærer en forståelse af, at mennesker og kulturer aldrig kun har én fortælling om livet. Der er altid mange forskellige fortællinger i spil – både hos det enkelte menneske og i kulturen. I den narrative teori, opfattes livet som multihistorielt; der kan altid fortælles en anden historie.
Vores fortællinger står oftest i et rodet og kompliceret forhold til hinanden, og meget af det, som sker i vores liv, bliver ikke optaget og indarbejdet i en fortælling – mange af vores initiativer og handlinger forbliver ubemærkede af os selv og af andre.
Narrativ praksis handler om at lytte til de historier, mennesker fortæller. At lade mennesker fortælle om det, der er svært for dem, og det, der er vigtigt for dem. Jo mere alsidige og righoldige fortællinger, en person og en kultur har om sig selv og andre, jo flere handlemuligheder har de, og jo mere rummelige bliver de.

Teorien bag siger, at vores identitet skabes gennem det, vi kan fortælle om os selv. Vi skaber mening i vores erfaringer gennem fortællinger. En fortælling lever ved at blive fortalt og genfortalt af os selv og af hinanden.
I det daglige arbejde med den narrative praksis indgår ord og begreber som f.eks. relationer, dominerende fortælling, eksternalisering, positionering, bevidning, domæner mv.

Undervisning

Undervisningen på Gødvad Efterskole er meget fokuseret på at være tilpasset elevernes forudsætninger for at tilegne sig viden, og derfor foregår meget af læringen gennem praktisk undervisning. Undervisningen foregår derfor ikke kun i klasseværelserne, men i naturen, i marken, i hallen, i værkstederne, på scenen eller i køkkenet.
Gennem praktisk betonet undervisning er et af skolens formål at motivere unge for fortsat dygtiggørelse i arbejde og uddannelse. Undervisningens hovedvægt ligger i linjefagene: Køkken og Sundhed, Landbrug og Gartneri, Musik og Teater, Håndværk, Kunst og Design samt Idræt og Friluftsliv.

En helt særlig undervisningsmetode som unge med særlige behov og indlæringsvanskeligheder kan profitere af, og som giver mulighed for faglig, personlig og social udvikling.
Den praktiske undervisning er en vigtig indgangsvinkel til den boglige undervisning i de traditionelle boglige fag, som her inddrages som en naturlig del af undervisningen.
Der tilbydes ikke prøveforberedende undervisning. Eleverne får ved kursets afslutning en udtalelse, der beskriver den enkelte.

Se mere i videoen herunder.

Læs mere her: Se vores indholdsplan

En efterskole ved Gudenåen
I naturskønne omgivelse, der indeholder alt fra skov og marker til køkkenhave og hønsehus, ligger Gødvad Efterskole med vores 30 ha jord.
Skolen har gode undervisningsfaciliteter med bla. stor idrætshal, gode undervisningslokaler, forberedelseskontorer, elevhuse, skydebane, værkstedsfaciliteter mv. Skolen har en sund økonomi samt god søgning og stabilt elevtal.

Vores historie
På initiativ af foreningen Jysk Børneforsorg/Fredehjem Århus blev Gødvad Efterskole oprettet i 1981. Denne forening, der arbejder ud fra et kristent livssyn, har altid haft de svagtstilledes problemer i fokus, hvorfor skoletilbuddet er tilrettelagt med særligt hensyn til bogligt svage og sent udviklede.

Læs mere her:
Efterskolen med specialundervisning

Få en virtuel rundvisning på Gødvad Efterskole.

Hent filer